top of page

King of the Road | เปิดประตูสู่โลกกว้าง ตามล่าสู่ฝัน

King of the Road | เปิดประตูสู่โลกกว้าง ตามล่าสู่ฝัน

King of the Road | เปิดประตูสู่โลกกว้าง ตามล่าสู่ฝัน

15 May 2022

Online

คุณสงสัยไหมว่า โลกอันแสนกว้างใหญ่ ที่ผู้คนมากมายต่างวัฒนธรรมต่างภาษา เขามีวิถีชีวิตการใช้ชีวิต การทำงาน แตกต่างกับวัฒนธรรมไทยอย่างไร การเรียนรู้เริ่มจากสถาบันการศึกษานั้นเป็นสิ่งที่ดี แต่หลังจากนั้นเราต้องกล้าเปิดประตู กล้าที่จะก้าวออกจากเซฟโซน เดินทางสู่โลกกว้าง เพื่อเรียนรู้ด้วยการลงมือทำ สู่ความความฝันที่ตนฝันใฝ่

bottom of page